ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คำสำคัญ Cyberinfrastructure;การจัดการข้อมูล;real-time
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Client Applications ประโยชน์ต่อผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้แก่ 1. ลดภาระการได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดๆ ในรูปแบบ Streaming และ Near real-time Cyberinfrastructure 2. ลดขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลใดๆให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน 3. มุ่งเน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การประมวลผล หรือการพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่ี่ เป็นตัวกลางระหว่างแหล่งข้อมูลใดๆ กับ Client Applications 1.เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดๆ อย่างต่อเนื่อง 2.ให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกับ Client Apps ในรูปแบบ Streaming แล: Near real-time 3.ทำงานร่วมกับ Client Apps ทั้งในรูปแบบ Web และ Mobile Applications ผ่าน Cyber API
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/th/nstda-r-and-d/570-cyberinfrastructure
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี