ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มอาชีพเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม ศิริพร ครุฑกาศ , อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ , วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คำสำคัญ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้;การพัฒนาหลักสูตร;พยาบาล;การโรงแรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาการโรงแรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิตในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ภายใต้การวิเคราะห์หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยและอาเซียน ได้สมรรถนะพยาบาล 5 ด้าน 42 สมรรถนะ สมรรถนะรวมของสาขาการโรงแรมมี 251 สมรรถนะ โครงสร้างตลอดหลักสูตรจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาพยาบาลศาสตร์และการโรงแรมมี 128 หน่วยกิตเท่ากัน รายวิชาของสาขาพยาบาลศาสตร์ 56 รายวิชา ส่วนการโรงแรม 66 รายวิชา สกอ.และสถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถนำหลักสูตรไปใช้เพื่อพัฒนาแรงงานฝีมือไทยสาขาการพยาบาลและการโรงแรมให้เป็นที่ยอมรับในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับกลุ่มอาชีพเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง