โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เจ้าของผลงาน :  ปริญญา สิริอัตตะกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   วิทวัส สุฤทธิกุล, ศศิธร จำนงค์จันทร์
คำสำคัญ :   ทักษะชีวิต, การจัดการเรียนรู้, วัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
หน่วยงาน :  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มี 3 ประการคือ 1.เพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2. สร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3.เพื่อสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้สำหรับสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องแทนการได้ยิน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา, การศึกษา
 
Creative Commons License
โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710