การพัฒนารูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านห้องเรียนไร้กรอบ เพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านห้องเรียนไร้กรอบ เพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
เจ้าของผลงาน :  นิพนธ์ บริเวธานันท์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เว็บแอปพลิเคชัน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ห้องเรียนไร้กรอบ, การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยงาน :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คำอธิบาย :  เว็บแอปพลิเคชันด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านห้องเรียนไร้กรอบ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web application) ทั้งการสอนแบบเห็นหน้ากัน (Real Time) การทำงานกลุ่มร่วมกันระหว่าง ผู้เรียน (Collaborative Learning) และการส่งงาน ซึ่งทั้งหมดจะใช้ช่องทางของเว็บแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นการฉีกกรอบการเรียนแบบเดิมๆ ที่ผู้สอนกับผู้เรียนต้องมาพบกันในห้องเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710