การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติด ตามระยะเวลาบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติด ตามระยะเวลาบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของผลงาน :  วันเฉลิม สายชล
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
คำสำคัญ :   เรือหลวงสัตกูด, สัตว์เกาะติด
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คำอธิบาย :  การศึกษาครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติด ตามปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และติดตามจำนวนชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดเพื่อเปรียบเทียบตามช่วงเวลา ที่ศึกษาบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาในการวางปะการังเทียมในรูปแบบของเรือรบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางปะการังเทียมในครั้งต่อไป เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติด ตามระยะเวลาบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710