ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ พืชกระท่อม;การมีส่วนร่วมของชุมชน;การควบคุม;ประเทศไทย
หน่วยงาน สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522 บัญญัติให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่ใช้พืชกระท่อมตามวิถีวัฒนธรรมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการบังคับใช้กฎหมาย ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปนโยบายพืชกระท่อมของประเทศไทย จึงควรเปิดโอกาสให้ “ชุมชน” สามารถมีสิทธิในการบริหารจัดการพืชกระท่อมได้ด้วยตนเอง โดยภาครัฐสามารถกำกับดูแลหรือควบคุม เน้นระบบการกำกับดูแล และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม และพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง