หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิผลการผลิตโดยใช้รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางคำ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิผลการผลิตโดยใช้รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางคำ
เจ้าของผลงาน :  ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.หาญชัย อัมภาผล ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิต นายเฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา นายกัมปนาท วงค์เครือสอน นายนราวุธ ระพันธ์คำ นายสุโชติ ประสันแพงศรี นางมาลัย จงเจริญ
คำสำคัญ :   หลักสูตรรูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางคำ ประสิทธิผลการผลิตโคขุน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
คำอธิบาย :  หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิผลการผลิตโดยใช้รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางคำ สร้างจากการศึกษาบริบทการเลี้ยงโคขุนของเกษตรกร การจัดเวทีประชาคม การวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักสูตรที่ทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ การเลี้ยงโคขุนให้มีมาตรฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิผลการผลิต ทำให้มีการพัฒนาการเลี้ยงโคขุนในด้านต่างๆมากขึ้น ทำให้มีกำไรจากการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น หลักสูตรนี้ใช้ได้ทั้งในเกษตรกรที่มีฟาร์มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และหลักสูตรนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการเลี้ยงโคขุนให้นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิผลการผลิตโดยใช้รูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุนโพนยางคำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710