ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรา กะทุ่งกาง
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร คำผลศิริ , รองศาสตราจารย์ ดร. ลินจง โปธิบาล
คำสำคัญ พฤติกรรมของผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพ;การฟื้นฟูสภาพ;คุณภาพชีวิต;ผู้สูงอายุ;โรคหลอดเลือดสมอง
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมของผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมของผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


พฤติกรรมของผู้ดูแลในการฟื้นฟูสภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง