ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ป่าชุมชนโดยใช้แนวคิดแบบจำลองเพื่อนคู่คิด: กรณีศึกษาตำบลไหล่น่าน จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
คำสำคัญ เกมและสถานการณ์จำลอง;ป่าไม้;การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โดยเลือกศึกษาการใช้แบบจำลองเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดของแบบจำลองเพื่อนคู่คิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์การใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้น 2 ประการคือทำความเข้าใจระบบที่สลับซับซ้อนผ่านการสร้างภาพตัวแทนระบบร่วมกัน ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้รูปแบบหนึ่ง และใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจในการหาทางออกของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม แบบจำลองเพื่อนคู่คิดอาศัยหลักการของระบบพหุภาคี อาศัยเครื่องมือที่หลากหลายในการสร้างแบบจำลอง เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เกมสวมบทบาทสมมุติ และแบบจำลองภาคี
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการองค์ความรู้ป่าชุมชนโดยใช้แนวคิดแบบจำลองเพื่อนคู่คิด: กรณีศึกษาตำบลไหล่น่าน จังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.