ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลน ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
คำสำคัญ การปลูกป่าชายเลน;ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา;ข้อเสนอเชิงนโยบาย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นที่ ภายใต้ขอบเขตของพื้นที่เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลน ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง