ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการดินและธาตุอาหารสำหรับปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ แก้วมโน
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู , นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
คำสำคัญ ดินปลูกปาล์มน้ำมัน;ธาตุอาหาร;การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน;การถ่ายทอดความรู้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการจัดการดินและธาตุอาหารสำหรับปาล์มน้ำมัน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การจัดการดินและธาตุอาหารที่เหมาะสมตามลักษณะดินและสภาพแวดล้อมของการผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการคัดเลือกและติดต่อกลุ่มเป้าหมาย จัดทำเอกสารประกอบการอบรม จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ครั้งต่อกลุ่ม โดยแบ่งตามเรื่องที่อบรม คือ เรื่องดินปลูกปาล์มน้ำมัน การจัดการธาตุอาหารสำหรับปาล์มน้ำมัน และการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน จากนั้นติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในแปลง และคัดเลือกแปลงต้นแบบของการจัดการดินและธาตุอาหารสำหรับปาล์มน้ำมัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการดินและธาตุอาหารสำหรับปาล์มน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง