การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักตะกอนส่วนเกิน เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในระบบกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเพิ่มพูน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักตะกอนส่วนเกิน เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในระบบกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเพิ่มพูน
เจ้าของผลงาน :  ฉัตรลดา เพียซ้าย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กรดอะซิติก, ตะกอนส่วนเกิน, ฟอสฟอรัส, ระบบตะกอนเร่ง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คำอธิบาย :  การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักตะกอนส่วนเกินจากระบบตะกอนเร่งจากระบบ AS ระบบ EBPR และระบบผลิตแก๊สชีวภาพ พบว่าปริมาณของกรดอะซิติกสูงที่สุด เท่ากับ 1,406 mg/L เมื่อใช้สารตั้งต้นจากสัดส่วนของตะกอนจากระบบผลิตแก๊สทางชีวภาพต่อน้ำหมักกรด (1:1) ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 96 ชั่วโมง เมื่อเติมน้ำหมัก เพื่อเป็นแหล่งคาร์บอนให้กับระบบ EBPR พบว่าการกำจัดฟอสฟอรัสเท่ากับ 61.34%
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 
Creative Commons License
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักตะกอนส่วนเกิน เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในระบบกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเพิ่มพูน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710