ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยการใช้ กิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นแน่วแน่ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รังสิยา นรินทร์
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้;ห้องเรียนกลับด้าน;ความมุ่งมั่นแน่วแน่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล ความต้องการด้านผลลัพธ์หรือเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้นั้น ครูคือผู้มีบทบาทสำคัญในการออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องสนองความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเฉพาะในชั้นเรียนแต่เป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้มีการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้า สื่อสาร ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและสามารถนำความรู้ มาร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกถึงศักยภาพ ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิดความมุ่งมั่นต่อไปในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง