ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์และขยายพันธุ์ กรณีศึกษา อำเภอเมือง อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวนและอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ศศิวิมล แสวงผล , ดร. วิษุวัต สงนวล , ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม , ดร. ครรชิต จุดประสงค์ , ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
คำสำคัญ พันธุ์พื้นบ้าน;ชุมพร;การประเมินคุณภาพผล;คุณค่าทางโภชนาการ;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;สารต้านอนุมูลอิสระ;สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์;การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช;เชื้อพันธุกรรม;เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์;การประเมินพันธุกรรม;durian;ทุเรียน;Durio spp;local cultivar;Chumphon;fruit quality evaluation;nutritive value;bioactive compound;antioxidant activity;geographic indication;plant genetic conservation;germplasm;microsatellite markers;genetic evaluation
หน่วยงาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0 2201 5232 Email: aussanee.pic@mahidol.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การสำรวจรวบรวมและประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านจาก 4 อำเภอในจังหวัดชุมพร เพื่อค้นหาศักยภาพของพันธุ์พื้นบ้านที่โดเด่น งานวิจัยได้รับข้อมูลคุณภาพผล คุณค่าทางโภชนาการและลายพิมพ์ชีวโมเลกุลเพิ่มเติมในฐานข้อมูลพันธุกรรมทุเรียนของประเทศไทย พร้อมหนังสือภาพ 54 พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านจากชุมพร และพบพันธุ์ที่เหมาะต่อการบริโภคสด 7 พันธุ์ ที่สามารถนำไปใช้สร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและการค้า และได้วิธีการระบุพันธุ์ในรูปแบบบาร์โค๊ดเพื่อใช้ระบุเอกลักษณ์พันธุ์ของทุเรียนไทย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินความหลากหลายของทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์และขยายพันธุ์ กรณีศึกษา อำเภอเมือง อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวนและอำเภอสวี จังหวัดชุมพร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง