ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาลักษณะบันไดที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รชนีกร พลปัถพี
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ;ขนาดลูกตั้งบันได;แรงแนวดิ่งที่เท้ากระทำต่อพื้น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการทดลองที่ให้ผู้สูงอายุทดลองเดินขึ้น-ลงบันไดที่มีความสูง 4 ระดับ ประกอบด้วย 12 13 14 และ 15 ซม. ทำการจับเวลาการเดินขึ้น-ลงของผู้สูงอายุ วัดค่าแรงที่ผู้สูงอายุใช้ในการเดินขึ้นและลงบันไดในแต่ละระดับ ผลการศึกษาคือ ผู้สูงอายุใช้เวลาเดินขึ้นบันไดน้อยที่สุดที่ความสูงบันได 13 ซม. ใช้เวลาเดินลงน้อยที่สุดที่ความสูงบันได 12 ซม. และผู้สูงอายุมีความพึงพอใจบันไดที่ความสูง 13 ซม. มากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง