ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล กาญจนวาศ
เจ้าของผลงานร่วม อลิษา สุนทรวัฒน์ , ดร. ชวนพิศ จิระพงษ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร , รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร ฉางทรัพย์
คำสำคัญ การแปรรูปปลาสลิด;การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิต;กลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปลาสลิดและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ทำให้เกิดการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผู้เลี้ยงปลาสลิด ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดตากแห้งมีมาตรฐานออกมาวางจำหน่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ปลาสลิดหรือเกิดการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์มาตรฐานชุมชน ด้านการวางแผน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนนโยบายด้านการส่งเสริมการเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด ส่งผลให้ชุมชนเกิดความพึงพอใจแผนงานและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์การเลี้ยงปลาสลิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาสลิด ทำให้เกิดการพัฒนาโครงการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปปลาสลิด การป้องกัน และการลดปริมาณสารพิษในสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด จังหวัดสมุทรปราการ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง