ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับปริญญตรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุมพฎ พงศ์ศักดิ์ศรี
เจ้าของผลงานร่วม ดิเรก ธีระภูธร , อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
คำสำคัญ แผนผังความคิด;ความคิดสร้างสรรค์;ออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับปริญญตรีผ่านการประเมินรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์และผลการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคิดสร้างสรรค์กับผลงานการออกแบบของนักศึกษามีความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.05 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อยู่มาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/85801/133196
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบการเรียนรู้ด้วยการใช้แผนผังความคิดที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับปริญญตรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง