ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกตามความต้องการของผู้ซื้อเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกภาคเหนือตอนบน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เก็จวลี ศรีจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม ศิริรักษ์ ยาวิราช , ศุภวัชร์ อินฝาง
คำสำคัญ การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด;เซรามิก;ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การกำหนดแนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกตามความต้องการของผู้ซื้อเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกภาคเหนือตอนบน พบว่า ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่นำมาประกอบการสัมภาษณ์ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. กลุ่มเซรามิกเครื่องใช้ภายในบ้าน และบนโต๊ะอาหาร 2. กลุ่มเซรามิกของตกแต่งและประดับสวน สามารถแบ่งประเด็นตามส่วนประสมการตลาด คือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เซรามิกในท้องตลาดส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่าง ผู้รับการสัมภาษณ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามความจำเป็นเน้นไปที่ความเรียบง่ายและไม่ให้ความสำคัญเรื่องตราสินค้า 2. ด้านราคา ราคาที่ถูกเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้รับการสัมภาษณ์ 3. ช่องทางการจัดจำหน่าย ซื้อสินค้าที่จังหวัดลำปางเนื่องจากมีสินค้าให้เลือกมากและเป็นแหล่งที่ใหญ่ 4. การสื่อสารทางการตลาด ผู้รับการสัมภาษณ์ให้คำตอบเดียวกันคือ ไม่เคยเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/141428/104801
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกตามความต้องการของผู้ซื้อเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกภาคเหนือตอนบน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง