ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกของไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธารากร วุฒิสถิรกูล
เจ้าของผลงานร่วม ชัยวุฒิ จันทร์มา , สานิต ศิริวิเศษฐ์กุล
คำสำคัญ ขีดความสามารถในการแข่งขัน;การจัดการห่วงโซ่;วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม;ผลไม้แปรรูป
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดการห่วงโซ่คุณค่า และศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผลไม้แปรรูปเขตจังหวัดภาคตะวันออกของไทย พบว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลไม้แปรรูปในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ทั้งในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 ปัจจัยการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการนำเข้าปัจจัยการผลิต การกระจายสินค้าไปยังลูกค้า การตลาดและการขาย การบริการ การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถร่วมกันอธิบายขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกของไทยได้ร้อยละ 93.7 ที่ระดับ 0.01
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.western.ac.th//westernnew/admin/uploaded/journal_human/files/333.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มผลไม้แปรรูปภาคตะวันออกของไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง