ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภิกา นิรัติศัย
คำสำคัญ ทัศนคติ;แรงจูงใจ;พฤติกรรมการเรียน
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาระดับทัศนคติต่อการเรียน แรงจูงใจต่อการเรียน และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสามปัจจัย คือ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเรียน แรงจูงใจต่อการเรียน และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษและ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อันได้แก่ ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเรียน แรงจูงใจต่อการเรียน และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา พบว่า ระดับทัศนคติ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกโดยรวมของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีระดับสูง และระดับการใช้พฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสามปัจจัย สรุปว่าปัจจัยจำนวน 3 คู่ปัจจัยคือ 1. ทัศนคติและแรงจูงใจภายใน 2.ทัศนคติและพฤติกรรมการเรียน 3.แรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการเรียน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อีก 3 คู่ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และจากศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต้นทั้ง 3 ตัว คือ ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียน ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป ร่วมกันโดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า มีเพียงปัจจัยทัศนคติที่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ p‹ 0.01 ส่วนอีก 3 ปัจจัย มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/human_ubu/article/view/187135/131638
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง