ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยการศึกษา : องค์ประกอบ รูปแบบ และกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร)
เจ้าของผลงานร่วม พระพรหมบัณฑิต , สายชล ปัญญชิต
คำสำคัญ การวิจัยการศึกษา;การพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและนักวิจัยให้มีความรู้ ความ สามารถในการวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งนักวิจัยทั้ง ๔๕ ราย จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถพัฒนากระบวนการและรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม จนพัฒนาเป็นผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อรับใช้สังคมที่ได้ “องค์ความรู้” “กระบวนการ” “นวัตกรรม” และ “การนำไปใช้ประโยชน์” รวมทั้งการเป็นเครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การวิจัยการศึกษา : องค์ประกอบ รูปแบบ และกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง