ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้;พหุวัฒนธรรมศึกษา;วิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณนา;สมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) เรียนรู้วิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณนา 2) เลือกสรรชุมชนชาติพันธุ์ต่างวัฒนธรรม 3) สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 5) จัดกระทำและประมวลผลการเรียนรู้ 6) นำเสนอผลการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และ 7) สะท้อนย้อนคิดข้ามวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดทักษะข้ามวัฒนธรรม และสามารถลดอคติทางชาติพันธุ์ได้
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง