ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ลักษณะของยีน katG, inhA, rpoB และ pncA ของเชื้อวัณโรคที่แยกได้จากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในเขตสุขภาพที่ 5
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไกรฤกษ์ สุธรรม
คำสำคัญ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน;การกลายพันธุ์;การตรวจหาลำดับเบสดีเอ็นเอ
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ตตรวจหาลำดับเบสดีเอ็นเอของยีน katG, inhA, rpoB และ pncA เชื้อวัณโรคที่แยกได้จากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง MDR-TB ในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2558 จำนวน 100 ตัวอย่าง พบการกลายพันธุ์ที่พบบ่อยของยีน katG พบที่ Ser315Thr 52.0% ยีน inhA พบที่ C(-15)T 15.0% ยีน rpoB พบที่ Ser531Leu 41.0% ยีน pncA พบที่ Ile31Thr 26.0% สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้พัฒนาชุดตรวจการดื้อยาวัณโรค และดูแนวโน้มการกลายพันธุ์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง