ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบำบัดลิกนินในน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยลิกนิโนไลติกแบคทีเรีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรรณี มณีชัย
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ แบคทีเรียย่อยสลายลิกนิน, เอนไซม์ย่อยสลายลิกนิน, ลิกนิน, น้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
หน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากตะกอนจุลินทรีย์และน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดลิกนินในน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนิน ผลการวิจัยพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดลิกนินในน้ำเสียอุตสาหกรรเยื่อและกระดาษคือ ร้อยละ 1 ของกลูโคส อุณหภูมิ 40 ͦC pH 7 ที่เวลา 96 ชั่วโมง แบคทีเรียรหัสไอโซเลท LS7, LW4, LW20 และ LW26 สามารถบำบัดลิกนินได้สูงสุดร้อยละ 48.91±3.70, 62.68±0.22, 63.04±0.41 และ 62.74±0.20 ตามลำดับ และรหัสไอโซเลท LS7 คือ Staphylococcuc cohnii รหัสไอโซเลท LW4, LW20 และ LW26 คือ Pseudomonas azotoformans สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนลิกนินด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ออกซิเจนได้เพื่อลดการปนเปื้อนลิกนินสู่สิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบำบัดลิกนินในน้ำเสียอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษด้วยลิกนิโนไลติกแบคทีเรีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง