ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านสันตะลุง เมืองแห่งพลังงานทดแทน ที่มีวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านสันตะลุง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
คำสำคัญ บ้านสันตะลุง;พลังงานทดแทน;วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน บ้านสันตะลุง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย บ้านสันตะลุง เป็นเมืองต้นแบบพลังงานทดแทนระดับชุมชน มีโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ และแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่อ่างเก็บน้ำบริเวณคลองสันตะลุง ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ ความเย็นของน้ำช่วยทำให้การทำงานของแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแผงโซล่าเซลล์บดบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบผิวน้ำ ทำให้ช่วยลดการเติบโตของสาหร่ายใต้น้ำ พลังงานไฟฟ้าที่ได้ก็ไปใช้กับปั้มน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ในแปลงผักปลอดสาร พาราโบล่าโดม เป็นเรือนโดมขนาดใหญ่เป็นระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก โดมจะรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบแสงกระจาย ทำให้ผลผลิตต่าง ๆ อบแห้งเร็ว สะอาด และป้องกันแมลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองจากการพัฒนาพลังงานทดแทนท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.smartsme.co.th/content/215968
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


บ้านสันตะลุง เมืองแห่งพลังงานทดแทน ที่มีวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง