ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสมบัติของแก้วโดยใช้อนุภาคนาโนและการประยุกต์ใช้งาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อัชฌา กอบวิทยา , รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว
คำสำคัญ โครงสร้างนาโน;แก้ว;วัสดุทางแสง;รังสี;Nano structure;Glass;Optical material;Ray
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนากระจกกาบังรังสีชนิดใหม่ที่ผสมอนุภาคนาโนทังสเตนออกไซด์ เพื่อทำเป็นกระจกแผ่นสำหรับใช้เป็นช่องมองในห้องปฏิบัติการรังสี โดยจะดำเนินการทดลองกระจกต้นแบบที่เติมทั้งในกรณีของบิสมัทออกไซด์ และทังสเตนออกไซด์ จากการเปรียบเทียบค่าความหนาเทียบเท่ากับตะกั่วของกระจกบิสมัทและทังสเตน กับกระจกกำบังรังสีในท้องตลาด พบว่าค่าใกล้เคียงกัน โดยมีความสามารถในการกำบังรังสีใกล้เคียงกับกระจกกำบังรังสีที่มีขายในท้องตลาด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง