ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น คว้ารางวัลกินรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
คำสำคัญ รางวัลกินรี;อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 มี 5 ประเภทรางวัล รวม 110 รางวัล โดยหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลประกอบด้วย การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในมิติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความตระหนักในประเพณีวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน ความพร้อมในการส่งเสริมการตลาด รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอย่างครอบคลุม สะท้อนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้ก้าวหน้า ทัดเทียมนานาชาติ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่น คว้ารางวัลกินรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง