ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรัชญา เหลืองแดง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้;การจัดการความรู้;จิตสำนึกอนุรักษ์;มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
หน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนบุรี – ไทรโยค ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71190
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษามรดกศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเพื่อเชื่อมโยงกับมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นใส่ใจ 2) ขั้นสั่งสม 3) ขั้นสร้างสรรค์ และ 4) ขั้นสืบสาน อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย จากการค้นคว้าแหล่งองค์ความรู้ที่หลากหลาย สู่สร้างสรรค์และการนำเสนอคุณค่าของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/166459
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง