ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบการเรียนรู้แบบสืบสอบบนโมบายด้วยสมาร์ทเทคโนโลยีและเกมิฟิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ
คำสำคัญ การเรียนรู้แบบสืบสอบ;การเรียนบนโมบาย;เทคโนโลยีอัจฉริยะ;เกมิฟิเคชัน;ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยได้พัฒนานวัตกรรม 2 ด้าน ได้แก่ ระบบการเรียนฯ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้สอน 2) ผู้เรียน 3) กิจกรรมการเรียนแบบสืบสอบผ่านสมาร์ทเทคโนโลยีฯ 4) แอพลิเคชัน และสภาพแวดล้อมเกมิฟิเคชัน และ5) การประเมินผล และมีขั้นตอนการเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการกระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี 3) ขั้นบันทึกและอธิบายผลการทดลอง 4) การขยายความรู้ และ 5) การนำเสนอและประเมินผล ในด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ Smart Sensors และแอปพลิเคชัน Smart GamI
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง