นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ
เจ้าของผลงาน :  รศ.ดร.ประกอบ กรณ๊กิจ
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์, รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม, อาจารย์พิทักษ์ โสตถยาคม
คำสำคัญ :   : นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, โมบายแอปพลิเคชัน, เทคโนโลยีอัจฉริยะ
หน่วยงาน :  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  ผลงานวิจัยนี้สร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับผู้เรียน 2 กลุ่มคือ นักเรียนประถมศึกษา และนักเรียนมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ CU Deep Smart Tool Kit ซึ่งประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชัน iJourney 2) ชุดอุปกรณ์ Deep Smart Lens Set และ 3) คู่มือการใช้งาน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาได้พัฒนานวัตกรรม 2 ด้าน ได้แก่ (1) รูปแบบการเรียนแบบสืบสอบบนโมบายฯ ขั้นตอนการเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกระตุ้นความสนใจ 2) การค้นคว้าหาความรู้ด้วยสมาร์ทเทคโนโลยี 3) บันทึกและอธิบายผลการทดลอง 4) ขยายความรู้ 5) นำเสนอและประเมินผล และ (2) แอปพลิเคชัน Smart GamI และชุดอุปกรณ์ Smart Sensors
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710