ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชรินทร์พรรณ อะสีติรัตน์
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์;วิถีชีวิตชุมชน
หน่วยงาน สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ศึกษาพัฒนาการของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนตลาดน้ำอัมพวา นับตั้งแต่ยังไม่มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จวบจนกระทั่งปัจจุบัน และศึกษาความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ ในด้านเศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดอัมพวาภายหลัง จากมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีพื้นที่ในการศึกษา คือ ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มคนที่ศึกษา คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ ในอำเภออัมพวา กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอำเภออัมพวาและใกล้เคียงกับตลาดน้ำอัมพวา ผลการศึกษาภายหลังจากมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นในอัมพวาได้ก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชน และ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนตามมามากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://digi.library.tu.ac.th/thesis/gv/0075/01title-illustrations.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา ตลาดน้ำอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง