ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ (ลำต้นมันสำปะหลัง)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ ไอโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ, ไอโอเอทานอลจากมันสำปะหลัง
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย วิจัยการผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ (ลำต้นมันสำปะหลัง) เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีราคาถูก และช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_6l19oB4PSk
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง