การพัฒนาฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหลากวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสานและการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหลากวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสานและการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
เจ้าของผลงาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ฐานความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ชุมชนหลากวัฒนธรรม, การเรียนรู้เชิงรุก, การเรียนแบบผสมผสาน, การมีส่วนร่วมในชุมชน
หน่วยงาน :  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำอธิบาย :  การวิจัยครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน คือ (1) เตรียมผู้เรียน (2) เตรียมทีมงาน (3) กำหนดเป้าหมาย (4) วางแผน (5) แสวงหาความรู้ (6) สร้างและจัดเก็บความรู้ (7) นำความรู้ไปใช้ (8) สรุปและประเมินผล โดยการจัดเก็บในฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ประเภท คือ (1) การดำรงชีพและสุขภาพ (2) ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภาษา (3) เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ (4) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ระบบสังคม ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ การยอมรับ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.thailocalwisdom.com/
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710