ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนหลากวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแบบผสมผสานและการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สงคราม
คำสำคัญ ฐานความรู้;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;ชุมชนหลากวัฒนธรรม;การเรียนรู้เชิงรุก;การเรียนแบบผสมผสาน;การมีส่วนร่วมในชุมชน
หน่วยงาน ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน คือ (1) เตรียมผู้เรียน (2) เตรียมทีมงาน (3) กำหนดเป้าหมาย (4) วางแผน (5) แสวงหาความรู้ (6) สร้างและจัดเก็บความรู้ (7) นำความรู้ไปใช้ (8) สรุปและประเมินผล โดยการจัดเก็บในฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 ประเภท คือ (1) การดำรงชีพและสุขภาพ (2) ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภาษา (3) เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ (4) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) ระบบสังคม ก่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ การยอมรับ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.thailocalwisdom.com/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์