ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Mechanism of action of active constituents of Derris indica on proliferation, migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัลยา แสงฉวี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
คำสำคัญ หยีน้ำ, Candidone, การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง, การตายแบบอะพอพโทซิส, การเคลื่อนที่และการบุกรุกของเซลล์มะเร็ง
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นางสาวกัลยา แสงฉวีได้นำเสนอผลงานทางเวิชาการเรื่อง Mechanism of action of active constituents of Derris indica on proliferation, migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells ในการประชุม The 4th International Conference on Pharma and Food (ICPF2018) ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ณ Nippondaira Hotel เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น และผลงานได้รับการตัดสินโปสเตอร์ดีเด่น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง