องค์ประกอบคณะกรรมการ ลักษณะกิจการ และการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  องค์ประกอบคณะกรรมการ ลักษณะกิจการ และการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เจ้าของผลงาน :  ธิษตยา รุ่งเดชธนาลัย
เจ้าของผลงานร่วม :   อนุวัฒน์ ภักดี
คำสำคัญ :   องค์ประกอบคณะกรรมการ, การจัดการกำไร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงาน :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
คำอธิบาย :  ศึกษาผลกระทบขององค์ประกอบของคณะกรรมการต่อการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560 จำนวน 1,167 ข้อมูล ใช้ตัวแปรองค์ประกอบคณะกรรมการ (ขนาดคณะกรรมการ คณะกรรมการเพศหญิง และความอิสระของคณะกรรมการ) และตัวแปรอิสระกิจการ ขนาดกิจการ อัตราส่วนหนี้สิน และความสามารถในการทำกำไร พบว่า คณะกรรมการเพศหญิง ขนาดกิจการ ความสามารถในการทำกำไร ส่งผลกระทบเชิงลบ ในทางตรงกันข้ามความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และอัตราส่วนหนี้สินส่งผลกระทบเชิงบวก
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/184320/139285
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
องค์ประกอบคณะกรรมการ ลักษณะกิจการ และการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710