ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in CLMV Countries for Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พระราชวรเมธี, รศ.ดร. และคณะ
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
คำสำคัญ รูปแบบการจัดการเรียนรู้;การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน;ประเทศ CLMV;มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ ทำให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามแบบแผนในการปฏิบัติตน หลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันและการนับถือนิกายทางพระพุทธศาสนา ด้วยกระบวนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 5 ขั้นตอน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rasc.mcu.ac.th/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (An Instructional Model of ASEAN Cross Culture in CLMV Countries for Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง