ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานสมโภชพระนครครบร้อยปี งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ และงานฉลองรัฐธรรมนูญ: สยามกับมหกรรมสาธารณะก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรีดี หงษ์สต้น
คำสำคัญ การเมืองวัฒนธรรม;ความเป็นสาธารณะ;สมโภชพระนครครบร้อยปี;สยามรัฐพิพิธภัณฑ์;งานฉลองรัฐธรรมนูญ
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย หัวข้อหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยในไทยศึกษา (Thai Studies) ที่ยังได้รับการศึกษาน้อยได้แก่วัฒนธรรม ความเป็นสาธารณะ ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักของบทความวิจัยชิ้นนี้ ระยะเวลาที่บทความวิจัยนี้ครอบคลุมถึงคือ ช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสันทนาการของคนไทยอย่างสำคัญโดยผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ช่วงทศวรรษที่ 2440 เป็นต้นมา บทความวิจัยชิ้นนี้จะนำเสนอข้ออภิปรายว่า ความเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมความเป็นสาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงการใช้เวลาในกิจกรรมสันทนาการร่วมกันในระดับสามัญชน เป็นประเด็นทางการเมืองที่สำคัญในวัฒนธรรมการเมืองของชนชั้นสูง โดยจะพิจารณาผ่านงานมหกรรมสาธารณะหลัก 3 งาน ได้แก่ สมโภชพระนครครบร้อยปี พ.ศ. 2425, สยามรัฐ พิพิธภัณฑ์ พ.ศ. 2486 และงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 - 2490
ข้อมูลเพิ่มเติม http://203.131.219.242/cdm/singleitem/collection/research/id/341
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


งานสมโภชพระนครครบร้อยปี งานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ และงานฉลองรัฐธรรมนูญ: สยามกับมหกรรมสาธารณะก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง