ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมทรัพยากรน้ำ
คำสำคัญ การสร้างแหล่งน้ำ;ศูนย์เรียนรู้
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง จะต้องมีการพัฒนาเป็นไปอย่างมีขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยความเข้มแข็งจากชุมชนก่อน จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดในประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรให้มีความสมบูรณ์ ทำให้การพัฒนาด้านอื่น ๆ มีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=N_qAdMWJpzI&list=UU_zs_15xfjwMLm-4isbK4_w&index=14
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสร้างแหล่งน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.