ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำส่งเสริมโครงการพัฒนาพื้นที่สูง จ.กาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 7
เจ้าของผลงานร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
คำสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ;การพัฒนาพื้นที่สูง;พลังงานแสงอาทิตย์
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการที่จัดตั้งโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในพื้นที่ห่วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากร 6,596 ครัวเรือน จำนวน 12,995 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 7 ได้สนับสนุนโครงการก่อสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณลำห้วยเขย่ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยทำการตรวจสอบขุดลอกแหล่งน้ำให้มีความกว้างมากขึ้น สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง และก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uwDtZpbpTRs
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำส่งเสริมโครงการพัฒนาพื้นที่สูง จ.กาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง