ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมทรัพยากรน้ำ
คำสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ;แหล่งน้ำธรรมชาติ
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัจจุบันแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทยหลายพื้นที่ประสบภาวะเสื่อมโทรม เนื่องจากแหล่งน้ำตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การขุดลอกแหล่งน้ำหรือบึงธรรมชาติ จึงเป็นวิธีที่ช่วยการเพิ่มพื้นที่เก็กกักน้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hzriz-NDDio
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง