ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของอายุเถาและวัสดุตอนต่อการเกิดรากของกิ่งตอนฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิชาติ สอนโก่ย
เจ้าของผลงานร่วม พัชริน ส่งศรี , ปวันรัตน์ วิหงส์ , อาทิตย์ รถเชษฐา , กมล เลิศรัตน์
คำสำคัญ อายุกิ่งตอน;จำนวนวันหลังตอนกิ่ง;พีทมอส;ความยาวรากและจำนวนราก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของอายุเถาและวัสดุตอน ในระยะเวลาที่ใช้ตอนแตกต่างกันต่อการเกิดรากในฟักข้าว โดยกำหนดให้ปัจจัย A คือ อายุเถา(สีเถา) ได้แก่ กิ่งอ่อน กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อน และกิ่งแก่ ส่วนปัจจัย B คือ วัสดุตอนได้แก่ พีทมอส ขุยมะพร้าว แกลบเผา ขุยมะพร้าวผสมปุ๋ยอินทรีย์และดิน โดยตอนกิ่งฟักข้าวจากกิ่งและใช้วัสดุตามทรีตเมนต์ที่กำหนด ทำการตรวจวัดข้อมูลจำนวนราก วัดความยาวรากที่ยาวที่สุด น้ำหนักรากแห้ง และวัดความยาวรากทั้งหมด พื้นที่ผิวราก และปริมาตรรากด้วยเครื่องสแกนและโปรแกรมวิเคราะห์ราก WINRHIZO Pro 2004a ที่อายุ 14, 21 และ 28 วันหลังตอนกิ่ง ผลการศึกษาพบว่า จำนวนวันที่ใช้ในการตอนทำให้ลักษณะความยาวของรากที่ยาวที่สุด และความยาวรากทั้งหมด มีความแตกต่างกัน และมีความแตกต่างในลักษณะน้ำหนักรากแห้ง จำนวนราก และพื้นที่ผิวราก ในขณะที่อายุเถาก็มีผลต่อน้ำหนักรากแห้ง รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการตอนนั้นก็มีผลทำให้ ทุกลักษณะที่ตรวจวัดมีความ แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=514-521.pdf&id=1037&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของอายุเถาและวัสดุตอนต่อการเกิดรากของกิ่งตอนฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง