ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในดินนาภายหลังได้รับปริมาณฟางข้าวที่แตกต่างกัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
เจ้าของผลงานร่วม น้ำฝน ถาวะโร , สุพัตรา มหาโกสี
คำสำคัญ อนินทรีย์ไนโตรเจนสุทธิ;มวลชีวภาพจุลินทรีย์ไนโตรเจนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย 4) ใส่ฟางข้าว 600 กิโลกรัมต่อไร่ และ 5) ใส่ฟางข้าว 800 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บตัวอย่างดิน 8 ครั้ง วิเคราะห์หาอนินทรีย์ไนโตรเจน (mineral N) โดยใช้เครื่อง Flow Injection Analyzer (FIA) และมวลชีวภาพจุลินทรีย์ไนโตรเจน (microbial biomass N) โดยวิธี ninhydrin reaction ผลการทดลองพบว่า อนินทรีย์ไนโตรเจนสุทธิในดินแตกต่างกัน โดยที่ในสัปดาห์ที่ 1 พบว่ากรรมวิธีการใส่ฟางข้าวในอัตรา 200 และ 400 กิโลกรัมต่อไร่นั้น ส่งผลให้อนินทรีย์ไนโตรเจนสุทธิในดินมีค่าติดลบ ในสัปดาห์สุดท้ายของการเก็บข้อมูลนั้น กรรมวิธีการใส่ฟางข้าวในอัตรา 800 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าอนินทรีย์ไนโตรเจนสุทธิในดินสูงที่สุด มวลชีวภาพจุลินทรีย์ไนโตรเจนมีความแตกต่างกัน กรรมวิธีการใส่ฟางข้าวในอัตรา 600 และ 800 กิโลกรัมต่อไร่นั้นสามารถกระตุ้นกิจกรรมของมวลชีวภาพจุลินทรีย์ไนโตรเจนได้มากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้ทั้งสองกรรมวิธียังส่งผลให้ดินหลังการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณไนโตรเจนในดิน และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงที่สุดอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=472-477.pdf&id=1031&keeptrack=12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในดินนาภายหลังได้รับปริมาณฟางข้าวที่แตกต่างกัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง