ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คำสำคัญ การบริหารจัดการเครือข่าย;เครือข่ายวิจัยภูมิภาค;เครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การจัดกิจกรรมการประชุม/ สัมมนา/ ระดมความคิดและประสานงานตามภาระหน้าที่การสร้างเสริมบทบาท วช. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยในภูมิภาค การส่งเสริมการวิจัยสู่การปฏิบัติในท้องถิ่น การระดมทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการวิจัยในภูมิภาค การส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการหรือปัญหาของภูมิภาค/ชาติ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการวิจัยในภูมิภาค การเผยแพร่ ถ่ายทอด และนำผลงานวิจัยในภูมิภาคไปใช้ประโยชน์ การให้บริการวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายวิจัย รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ การวิจัยของชาติ 20 ปี
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง