ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตายจากอุบัติเหตุและปัจจัยร่วมของแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิรัฐติกมล ชัยประทุม
เจ้าของผลงานร่วม ศาตราจารย์อัมพร แจ่มสุวรรณ, ผศ.สมบัติ เตรียมแจ้งอรุณ, ผศ.ธิติชัย เวียงสิมมา, พ.ต.อ.สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์, พ.ต.อ.อาคม เกษร และดร.วรรณา ศิริแสงตระกูล
คำสำคัญ การตายผิดธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, แอลกอฮอล์, สารเสพติด
หน่วยงาน หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การตายจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายสำคัญที่พบในการตายแบบผิดธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทย การวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการตายจากอุบติเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด โดยเก็บตัวอย่างเลือด น้ำลูกตา และปัสสาวะจากผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจำนวน 22 คน (ชาย 19 และหญิง 3) จากข้อมูลพบการตายสูงสุดในช่วงอายุ 45-54 ปี การตรวจหาแอลกอฮอล์ในตัวอย่างเลือด (BAC) ตรวจพบจำนวน 18 ตัวอย่าง (ชาย 16 คน และหญิง 2 คน) มีค่าเฉลี่ยของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 208.15 mg% และ 240.65 mg% ตามลำดับ ส่วนแอลกอฮอล์ในน้ำลูกตา (VAC) ตรวจพบเฉพาะในเพศชาย 9 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 225.32 mg% โดยค่า BAC ที่ตรวจพบมีค่าเกิน 50 mg% ที่ถือเป็นระดับเมาตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ผลการตรวจสารออกฤทธิ์สำคัญในกัญชาด้วย GC-MS พบ tetrahydrocannabinol carboxylic acid (THCA) จำนวน 1 ตัวอย่าง เป็นเพศชายจากการตายจากอุบัติเหตุจราจร และมีค่าเฉลี่ยของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและน้ำลูกตา 115.83 mg% และ 110.23 mg% ตามลำดับ การศึกษานำร่องในครั้งนี้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติดร่วมกับการตายแบบผิดธรรมชาติจากเหตุอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในตัวอย่างประชากรขนาดใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการศึกษาต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การตายจากอุบัติเหตุและปัจจัยร่วมของแอลกอฮอล์ และสารเสพติด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง