ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หทัยทิพย์ สินธุยา
เจ้าของผลงานร่วม วรพจน์ โพธาเจริญ , รุ่งนภา จุลศักดิ์
คำสำคัญ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร;ข้าวโพด;ดอกไม้ประดิษฐ์;กระดาษสา;เชียงดาว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการการจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบล ปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปขยะจากการเปลือกข้าวโพด เพื่อเป็นแนวทางการกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากข้าวโพดในแนวทางที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาการเผาขยะชีวมวลในที่โล่งและลดปัญหาหมอกควัน ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้ในการแปรรูปขยะจากเปลือกข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง