ผลของการฟื้นฟูป่าต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชก่อหมูดอย ก่อใบเลื่อม และก่อนกในจังหวัดเชียงใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของการฟื้นฟูป่าต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชก่อหมูดอย ก่อใบเลื่อม และก่อนกในจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของผลงาน :  พัชราวดี ทองคำคูณ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พรรณไม้โครงสร้าง การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
หน่วยงาน :  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอธิบาย :  พัฒนาไมโครแซทเทลไลท์ไพรเมอร์ จำนวน 13 คู่ไพรเมอร์จากข้อมูล Whole genome sequence ของก่อใบเลื่อม เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาข้อมูลทางด้านพันธุศาสตร์ประชากรของพืชสกุลก่อ 3 ชนิด คือ ก่อใบเลื่อม ก่อหมูดอย และก่อนก ซึ่งเป็นพรรณไม้โครงสร้างสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากการเกษตรที่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำข้อมูลทางพันธุศาสตร์มาใช้บ่งบอกศักยภาพของวิธีการเก็บเมล็ดจากต้นแม่ และวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรม และโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรระหว่างต้นกล้าในพื้นที่ฟื้นฟูว่ามีค่าใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าธรรมชาติ และเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาข้อมูลทางพันธุกรรมของก่อชนิดอื่นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710