ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อทักษะการคิดเชิงบริหารและทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อินทร์ละออง เจริญผล
เจ้าของผลงานร่วม นุชนาฏ รักษี , นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล , ปนัดดา ธนเศรษฐกร
คำสำคัญ การสร้างวินัยเชิงบวก;การเล่านิทาน 101s;นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1;ทักษะด้านอารมณ์ สังคม
หน่วยงาน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาผลการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงบริหาร และทักษะอารมณ์สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพ ฯ อายุ 6-7ปี จำนวน 192 คน การศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ ได้แก่ 1.) แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย สำหรับครู (MU.EF-101) 2.) แบบสอบถาม 101s ทักษะอารมณ์สังคมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินทักษะกระบวนการคิดเชิงบริหาร และทักษะอารมณ์สังคมผ่านการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวก ผลจากการศึกษาพบว่า การเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวก ส่งผลต่อการเพิ่มทักษะกระบวนการคิดเชิงบริหาร และทักษะอารมณ์สังคมของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข้อมูลเพิ่มเติม https://op.mahidol.ac.th/ra/2018/08/15/cf_2561-04/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเล่านิทาน 101s การสร้างวินัยเชิงบวกต่อทักษะการคิดเชิงบริหารและทักษะด้านอารมณ์ สังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง