ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกษสุดา เดชภิมล
เจ้าของผลงานร่วม ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ , สงัด ปัญญาพฤกษ์
คำสำคัญ การเพิ่มผลผลิต;ข้าวหอมอินทรีย์;ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;วัสดุอินทรีย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทำการทดลองเพื่อศึกษาผลของการใส่วัสดุอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในการปรับปรุงดินเค็มเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ ประกอบด้วย 5 ตำรับทดลองคือ 1. ตำรับควบคุม 2. ใส่ฟางข้าว 3. ใส่โสนอัฟริกัน 4. ใส่ปุ๋ยคอก 5. ใส่ฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยคอกและโสนอัฟริกัน โดยใส่ฟางข้าวในอัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ โสนอัฟริกันใช้อัตราเมล็ด 5 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยคอกอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้กล้าที่มีอายุ 36 วันเป็นพืชทดลอง เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตในด้านการแตกกอทุก 2 สัปดาห์ หลังเก็บเกี่ยวข้อมูลผลผลิตได้แก่ จำนวนรวงต่อกอ ผลผลิตข้าว เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี น้ำหนัก 1,000 เมล็ดดี และน้ำหนักแห้งของฟางข้าว ผลการทดลองพบว่า ตำรับที่ใส่ฟางข้าวร่วมกับโสนและปุ๋ยคอก มีผลทำให้การเจริญเติบโตด้านการแตกกอ ผลผลิตข้าว น้ำหนัก 1,000 เมล็ดดี และน้ำหนักแห้งของฟางข้าวสูงที่สุด แต่จำนวนรวงต่อกอและเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดดีไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=404-409.pdf&id=1020&keeptrack=18
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้วัสดุอินทรีย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง