ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ปลานิลกระชังที่เลี้ยงในเขื่อนมีชีวิตชุมชนนาป่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
เจ้าของผลงานร่วม ดร.วิสาขะ อนันธวัช
คำสำคัญ การผลิต;การตลาด;การเลี้ยงปลาในกระชัง;เขื่อนมีชีวิต;ผลิตภัณฑ์ปลานิล;ปลานิลกระชัง
หน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ปลานิลกระชัง ที่เลี้ยงในเขื่อนมีชีวิตชุมชนนาป่า ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดจากโครงการ ฯ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับอาชีพทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร มีการคัดเลือกผู้นำและกรรมการที่เข้มแข็ง จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการจัดเวทีเสวนา การนำเกษตรกรไปดูงานจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพการเกษตรที่คล้ายคลึงกัน และสรุปผลการเรียนรู้หลังการดูงาน การอบรมทักษะการเกษตรแบบปฏิบัติการเรื่องการเลี้ยงปลานิลในกระชังแบบครบวงจร การรวมกลุ่ม ทั้งทางด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด พร้อมทั้งได้จัดให้เกษตรกรได้ระดมทุนโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลครบวงจรไชยมนตรี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง