ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดิน ที่เก็บจากที่ต่าง ๆ กัน ในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิจพร ณ พัทลุง
เจ้าของผลงานร่วม รัตนา ปลั่งกลาง , อภิวัฒน์ คมกลาง
คำสำคัญ มูลไส้เดือนดิน;คุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของมูลไส้เดือนดินที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารพืชในมูลไส้เดือนดินที่เก็บจากสวนผลไม้, นา, ป่า, คอกสัตว์ แล้วเก็บไส้เดือนจากแหล่งดังกล่าวมาเลี้ยง พบว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนมีค่าเข้าใกล้ความเป็นกลางมากกว่า มีค่าการนำไฟฟ้าลดลง และมีปริมาณ OM, P, K, Na และ Ca เพิ่มขึ้นมากกว่ามูลไส้เดือนดินที่เก็บจากแหล่งต่าง ๆ โดยปุ๋ยหมักไส้เดือนดินมีความเป็นกรดถึงกลาง ไม่มีความเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุสูง มีปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ดังนี้ ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, โซเดียม, แคลเซียม, แมงกานีส, ทองแดง, และเหล็ก ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากคอกสัตว์มีปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชมากกว่ามูลไส้เดือนที่มาจากสวนผลไม้, นา และป่า จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนจากบริเวณคอกสัตว์มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด และสามารถนำไส้เดือนดินจากคอกสัตว์มาเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะนำมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=366-372.pdf&id=1014&keeptrack=12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากไส้เดือนดิน ที่เก็บจากที่ต่าง ๆ กัน ในจังหวัดนครราชสีมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง